Inwestycje

baner laboratorium1200p

Pierwsze, modelowe naukowe przedszkole,  funkcjonuje z dużym powodzeniem od marca 2014 roku  w Piekoszowie. Wówczas placówka po raz pierwszy uzyskała wpis do prowadzonej przez Wójta Gminy Piekoszów ewidencji placówek niepublicznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym oraz trendom współczesnej edukacji opracowaliśmy „Program integracyjny”, wyposażyliśmy placówkę w odpowiedni sprzęt i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, stworzyliśmy warunki do prowadzenia indywidualnej terapii poprzez integrację sensoryczną. Efektem podjętych działań było przekształcenie przedszkola w placówkę integracyjną 19 września 2014 r.

Integracja w przedszkolu jest ogromną szansą dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Pozwala uwrażliwiać i modelować zachowanie dzieci zdrowych, że są one zdolne do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów. Dzieci uczą się w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności. Pomaga dzieciom pozbyć się niezdrowego egoizmu, a powoduje szersze spojrzenie na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi. Tworzy warunki rozwoju dla wszystkich dzieci, szczególnie dla najsłabszych i będących w największej potrzebie. W Mini College dzieci traktuje się indywidualnie, a formy i metody pracy dostosowuje do ich możliwości. Budujemy, we współpracy z rodzicami w dzieciach najważniejsze wartości: dobro, prawdę, przyjaźń, szacunek i tolerancję.

To właśnie w Piekoszowie został wdrożony po raz pierwszy  innowacyjny program „Naukowe przedszkole” polegający na prowadzeniu zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, objęty  patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia naukowe, prowadzone są cyklicznie, raz w tygodniu. Podczas zajęć stawiany jest nacisk na zaangażowanie każdego z przedszkolaków w poznanie danego zjawiska. Dlatego też dzieci wykonują szereg prostych eksperymentów własnoręcznie, przy minimalnej pomocy nauczyciela, ale pod jego staranną pieczą. Przedszkole wyposażone jest w   specjalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każde dziecko wyposażone jest w odpowiedni strój, okulary i inne atrybuty naukowca, dedykowane do konkretnych zajęć. Najczęściej w pracach badawczych wykorzystywane są narzędzia takie jak:  miarki, pęsety, lupy, mikroskopy, pojemniki z miarkami, magnesy, realne przedmioty, prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne, kolorowe tablice, plansze – za pomocą których dzieci mają możliwość w jak najodpowiedniejszy dla nich sposób poznać dane zagadnienie. Dzieci wykonują również wiele ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez dzieci w czasie tych zajęć, mogą stać się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz  radość doświadczania. Poprzez logiczny ciąg zależności dzieci poznają otaczający je, fascynujący świat.

To nowatorskie działanie zyskało zainteresowanie i aprobatę Kuratorium Oświaty w Kielcach, które zamieściło na swojej stronie internetowej opis naszych działań w dziale „Dobre praktyki”, mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych działających na terenie województwa świętokrzyskiego, które potwierdzają stosowanie unikatowych technik edukacyjnych, inspirują do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogą przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki.

Dane kontaktowe Przedszkola Mini College w Piekoszowie:

Adres: ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów

E-mail: sekretariat@minicollege.pl

Telefon: 533 565 800

Dyrektor: mgr Adrian Lipa: 602-60-60-43

Wicedyrektor: mgr Anna Seredyka-Słomka: 721-270-631

Konto Numer rachunku bankowego: 
mBank: 98 1140 2004 0000 3902 7585 8689
baner-lopuszmo

Kolejne, naukowe przedszkole, które będzie modelową placówką powstaje obecnie w Łopusznie.Realizując plany rozwoju bazujemy na już zdobytym doświadczeniu funkcjonowania Niepublicznego Naukowego Integracyjnego Przedszkola Mini College w Piekoszowie. Dysponujemy zatwierdzonym, optymalnym projektem  z punktu widzenia tworzenia  odpowiednich warunków rozwoju dzieci. Prace budowlane zostały już ukończone. Zagospodarowanie działki uwzględnia zieleń, otwartą przestrzeń rekreacyjną, plac zabaw wyposażony w bezpieczne urządzenia. Parterowy budynek zaprojektowany jako placówka dla najmłodszych, dzięki czemu jest widny, przyjazny niepełnosprawnym i niezwykle bezpieczny. Projekt ten ma nowoczesną architekturę, doskonale będzie pasował do współczesnej zabudowy. Przewidziany jest na prowadzenie trzech grup, w każdej po 20 dzieci. W przedszkolu przewidziane jest miejsce na prowadzenie zajęć indywidualnych, specjalistycznych przez wykwalifikowaną kadrę.

Otwarcie nowego przedszkola planowane jest na styczeń 2016 r. Dysponujemy programem nauczania, marką, logo. Nasz sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej zostanie wdrożony i będzie realizowany wyznaczając najwyższe standardy edukacji przedszkolnej.

W naszym przedszkolu z radością witamy dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy im wszechstronną pomoc i możliwość integracji z dziećmi zdrowymi. Staramy się, aby wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi przynosiło obopólne korzyści. Uczymy dzieci zdrowe tolerancji, życzliwości, gotowości do pomocy i wyrozumiałości. Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w codziennym życiu przedszkolnym wpływa korzystnie, stymulująco na ich rozwój psychomotoryczny. Równocześnie dzięki podejmowaniu zróżnicowanych działań terapeutycznych, stosowaniu różnorodnych środków i metod pracy staramy się przygotować dzieci niepełnosprawne do samodzielności w dalszym życiu i do sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Naszym celem w obszarze integracji jest tworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, wyrównywanie i kompensowanie braków i opóźnienia w rozwoju, skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji.

1. Mini College – Łopuszno 730-760-998

Konto bankowe Mbank nr rachunku: 28 1140 2004 0000 3502 7585 8690

Zapraszamy!!!

www.minicollege.pl