Podstawa prawna

Podstawa prawna

Centrum  Kształcenia Ustawicznego Europejski Instytut Edukacji jest centrum kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia i inne formy edukacyjne.
Decyzją nr 30 z dnia 02.06.2014 Prezydenta Miasta Kielce na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Placówka została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego „Europejski Instytut Edukacji”, znak: EKS-I.4430.85.2014.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Europejski Instytut Edukacji w dniu 21.07.2014r. została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pod numerem ewidencyjnym 2.26/00046/2014, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.).

Decyzja o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych