Projekt UE „Naukowe Przedszkole”

Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie gminy Piekoszów poprzez wygenerowanie 20 dodatkowych miejsc w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym „Mini College” ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów w okresie 01.02.2020 do 31.01.2021 dla 20 dzieci, rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne zarówno dzieci z nowo utworzonych miejsc jak i istniejących już 54 w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym „Mini College” w Piekoszowie. Głównym elementem projektu będą działania na rzecz podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia poprzez stworzenie warunków powszechnego dostępu dzieci do edukacji już od najwcześniejszych etapów wychowania i kształcenia.

Zapewnienie dostępu dzieciom w wieku 3-6 lat do przedszkola przyczyni się do wczesnej identyfikacji i eliminacji problemów rozwojowych. Pobudzi aktywność poznawczą dzieci i przygotuje je do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Objęcie wsparciem nowych 20 dzieci i obecnych 54 (28K/26M) przyczyni się do zwiększenia wskaźnika upowszechnienia opieki przedszkolnej na terenie gminy Piekoszów i sąsiednich gmin należących do KOF. Realizacja zadań projektowych pozwoli zapewnić godne miejsce opieki nad dziećmi, a rodzicom stworzyć możliwość powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.

Projekt „Naukowe Przedszkole” kierowany jest do dz.3-5 letnich z terenu ZIT KOF woj. świętokrzyskiego. Realizacja projektu odbywać się będzie w NNPI „ Mini College” w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. Celem projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wygenerowanie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych, które będą dotyczyły również 54 dz.(36K/38M) już uczęszczających do NNPI „ Mini College” w Piekoszowie a wykazujących potrzebę wsparcia na różnych płaszczyznach swojego rozwoju w tym zajęcia specjalistyczne dla 4 dzieci. Planowane są zajęcia dodatkowe: logorytmika, bajkoterapia, integracja sensoryczna, Zumba Kids, nauka programowania robotów oraz wydarzenia artystyczno-kulturalne takie jak: warsztaty teatralne połączone ze spektaklami, audycje Filharmonii Świętokrzyskiej. Baza przedszkola wzbogaci się o dodatkowe wyposażenie, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, roboty Photony oraz wielofunkcyjne zabawki na plac zabaw. Nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje i zdobędą uprawnienia do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez udział w studiach podyplomowych: Logopedia, Integracja Sensoryczna.

Zatrudniony zostanie dodatkowy personel. Planowane zadania i działania nie spowodują zmniejszenia działań prowadzonych dotychczas ani też nie były finansowane od co najmniej 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie przez NNPI w Piekoszowie. Wnioskodawca utrzyma wygenerowane miejsca przez okres min. 2 lat po zakończeniu projektu, a środki trwałe przez okres 5 lat wykorzysta do prowadzenia bieżącej działalności przedszkola. Budżet projektu zamyka się w kwocie 600 150,00 zł. Wnioskodawca zabezpiecza na realizację projektu wkład własny w wysokości 90000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 480 120,00 zł.

Biuro Projektu:

25-305 Kielce

ul. Wesoła 19/6

tel. 730 868 730

sekretariat@minicollege.pl