Voucher na usługę prawną

 

PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Realizuje usługę doradczą pt. „Usługa w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w celu zminimalizowania skutków pandemii COVID-19” w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Usługa doradcza polega w szczególności na:

– analizie prawno-finansowej przedsiębiorcy, wskazaniu zagrożonych obszarów funkcjonowania firmy oraz określenie ryzyk;

– wskazanie kierunków działań zaradczych i/lub naprawczych;

– analizie i propozycji zmian umów kluczowych dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy;

– określeniu i ukształtowaniu nowych warunków współpracy;

– negocjacji z kontrahentami w zakresie ochrony przedsiębiorstwa;

– ocenie sytuacji przedsiębiorcy pod kątem przesłanek do ogłoszenia upadłości lub złożenia wniosku o restrukturyzację sądową;

– podjęciu innych działań restrukturyzacyjnych pozwalających na ochronie firmy i jej dalszym funkcjonowaniu.

 

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.